مصوبه تبدیل جاسک با منطقه آزاد پس از پیگیری های مجدانه نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

به گزارش هرمیزان، طرح تبدیل جاسک به منطقه آزاد که بیش از دو سال پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای تأیید به شورای نگهبان فرستاده شد.

شورای نگهبان به این طرح ایراداتی وارد داشته و آن را به مجلس شورای اسلامی برگشت داد.

سرانجام با پیگیری های نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی ایرادات برطرف شده و طرح تبدیل جاسک به منطقه آزاد تصویب شد.

  • نویسنده : ص