طی حکمی از سوی رییس کل بانک مرکزی محمد قاسمی گوربندی به عضو اصلی هیأت خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی هرمزگان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار هرمیزان از میناب، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی صبح امروز طی حکمی محمد قاسمی گوربندی را به عضو اصلی هیأت خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی هرمزگان منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است؛

با عنایت به پیشنهاد استاندار محترم هرمزگان، جنابعالی برای مدت یک سال از تاریخ صدور این حکم به عنوا عضو اصلی هیأت خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در استان هرمزگان موضوع تبصره ذیل ماده (۶۲) قانون الخالقین موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور منصوب می‌گردید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری کلیه اعضای هیأت مزبور، در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

  • نویسنده : صالحی